EKONOMİ PROGRAMI (İngilizce)

DÜZEYİ: Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey

İstanbul Altınbaş Üniversitesi 2008 yılında, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş; ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ekonomi bölümü ise 2012 yılında faaliyete başlamış olup, kontenjanları, imkanları ve başvuru ve tercih koşullarını ve gerekliliklerini ÖSYM kılavuzunda 2012 sonlarına doğru ilan ederek öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Zorunlu hazırlık sınıfına dahil edilen ilk öğrenciler ise 2012-2013 yılında kayıtlarını yaparak eğitim ve öğretime başlamışlardır.

Amaç

  • Programımızın amacı, öğrencilere ekonomik teorileri, prensipleri ve kavramları kapsamlı bir şekilde öğretmektir. Bu program, öğrencilere ekonomik verileri incelemek ve yorumlamak, bilinçli kararlar almak ve ekonomi politikasının gelişimine katkıda bulunmak için gerekli analitik ve niceliksel becerileri kazandırır.
Hedef

  • Programın hedefi öğrencilere mikroekonomi ve makroekonomi gibi çeşitli ekonomik teorileri ve modelleri öğretmek, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, istatistiksel analiz ve ekonometri gibi niceliksel araçları ve yöntemleri kullanma becerisi kazandırmak, ekonomik politikaları ve bu politikaların sonuçlarını analiz etme becerisi kazandırmak, iletişim becerilerini, yazılı ve sözlü olarak, çeşitli kitlelere ekonomik analizleri ve bulguları etkili bir şekilde iletebilmeleri için geliştirmek, bağımsız araştırma yapma becerisi kazandırmak, küreselleşmenin ve uluslararası ticaretin ekonomilere etkilerini keşfederek küresel bir perspektif geliştirmek, etik farkındalığı ve sorumlu karar verme, ekonomik eylemlerin sosyal ve çevresel sonuçlarını düşünmeyi teşvik etmek ve finans, kamu sektörü, akademi ve özel sektördeki çeşitli kariyer yollarına hazırlık sağlamaktır
Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ekonomi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Bu program Lisans düzeyindedir (Düzey 6; QF-EHEA: 1. Düzey; EQF-LLL : 6. Düzey).

Temel Alan Bilgisi

Tanımsız

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye’de Lisans düzeyindeki programlar için kayıtlar,Yüksek Öğrenim Yasası uyarınca merkezi sınavlar ile gerçekleştirilmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, öğrencilerin tercih, başarı puanları ve okul puanlarını dikkate alarak yerleştirme yapar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Daha önce öğrenilenlerin tanınması, Ulusal Düzeyde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve tüzüklere ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nin ilgili tüzüğüne tabidir. Üniversitedeki programlar arasında öğrenci transferi, ilgili okulların yürütme kurulları tarafından belirlenen kotalara göre yapılır. Kontenjanlar, ilgili yürütme konseyleri tarafından her yıl ÖSYM Kılavuzunda belirtilen toplam kontenjanın bir yüzdesi olarak belirlenir. Üniversitedeki programlar arasında, minimum puanlar ve diğer transfer şartları ile birlikte kontenjan aktarımı, üniversite web sayfasında başvuru tarihlerinde ilan edilir. Farklı merkezi yerleştirme sınavı puan türlerinden olan programlar arasında üniversite içinde transfer başvurusu için, uygulanacak programın sınav puanı türü için merkezi yerleştirme sınavında yer alan başvuru sahibinin puanı, öğrencinin puanından düşük olmamalıdır. Ülke genelinde en düşük puanı almış aynı tür bir programa yerleştirilir. Meslek okulu programlarını ve Açık Öğretim Fakülteleri programlarını tamamlayan öğrenciler, Lisans programlarına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek okullarında mezun olan veya biten öğrenciler ve Türkiye'deki eşdeğerliği kabul edilen okul mezunları lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

En az 240 AKTS kredisini ve aşağıda belirtilen koşulları tamamlayan öğrenciler, İktisat Bölümü lisans programından mezun olmaya hak kazanırlar. 4 Bölüm Seçmeli, 5 Fakülte Seçmeli Dersi, 2 Fakülte veya Bölüm Seçmeli Dersi, ECON399 Yaz Stajı

Program Profili

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, öğrencilerini alanındaki bilgi ve iletişim becerileri ile yenilikçi ve girişimci ekonomist olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğrencileri, iş dünyasının gerçekleriyle buluşuyor ve bu alandaki önde gelen akademisyenler ve profesyonellerle bir araya geliyor ve tecrübelerinden kazançlı çıkıyor. Öğrenciler, 6. Dönemini tamamladıktan sonra CO-OP Eğitim Programına başvurabilirler. CO-OP Eğitim Programı, üniversite eğitimini profesyonel yaşam deneyimiyle birleştiren bir modeldir. CO-OP Programı, üniversite ve firma düzeyindeki işbirliği bağlamında yenilikçi ve eğitim odaklı bir şekilde yürütülecektir. CO-OP Eğitim Programı, üniversitenin sunduğu girdileri iş uygulamaları ile birleştiren hem teorik hem de uygulamalı bilgiye sahip mezunları hedeflemektedir. Vizyon Ekonomi alanında çözüm üretmek, topluma ve iş dünyasına değer yaratmak ve böylece ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etkili bir biçimde katılmak. Misyon Gelecek ekonomistleri ilkeli ve işbirliğine dayalı bir öğrenim ortamında yetiştirmek, akademik personelin akademik ve mesleki gelişimini desteklemek ve paydaşlara ve topluma faydalı hizmetler sunmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programın mezunları, bu alanlarda çalışabilmek için temel ve teknik bilgi ve iletişim becerileri, yabancı dil becerileri, ekip çalışması becerileri ile donatılmıştır. Mezunlarımız iktisatçı (ekonomist) ünvanı almakta olup, bu ünvan ile kamu personeli olabilmekte, finans ve bankacılık sektörlerinde çalışmakta, denetim alanında ilerleyebilmekte, akademik olarak ise yüksek lisans ve doktora dereceleri ile akademik kariyerlerine devam etmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 240 AKTS kredisini tamamlamış ve en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak zorundadır. Öğrenciler, stajlarını, programlarında tanımlandığı gibi bir süre ve diğer şartlar için tamamlamalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Örgün Öğretim )

0

Bölüm Olanakları

Kısa zamanda gerçekleştirdiği atılımlarla hızla büyüyen İstanbul Altınbaş Üniversitesi 2015-2016 akademik yılında, 7 fakültesi, 3 enstitüsü ve 2 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul bünyesinde, 24 lisans, 19 ön lisans, 6 yüksek lisans ve 2 doktora programı yürütmektedir. İİSBF bünyesinde TradeMaster Araştırma Merkezi, Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM), Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (K-PAM), Nöropazarlama Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÖPAM), bir adet tam donanımlı kütüphane, uzaktan erişimli veri ve bilgi merkezi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen sosyal sorumluluk ve kültür dersleri ile öğrenciler sosyal yardımlaşma, proje geliştirme, kampanyalar oluşturma gibi faaliyetler yapmaktadırlar. Ayrıca düzenli olarak Ekonomi bölümü ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen seminerlere, fakülte ve üniversite bünyesinde gerçekleştirilen konferanslara erişim imkanları bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Assoc. Prof. Dr. Bengi YANIK İLHAN Chair, Departman of Economics E-mail: bengi.ilhan@altinbas.edu.tr Telephone: +90(212) 604 0100 / 4063

AKTS Koordinatörü

  • Doç. Dr. BENGİ İLHAN
  • Dr. Öğr. Üyesi FULYA SONÜSTÜN